Hot English 161 - how to greet the interviewer in english

  • Hot English 161 - how to greet the interviewer in english

Hot English 161 - how to greet the interviewer in english

یکی از این مجلات که در جهان خیلی محبوب و شناخته شده است مجله Hot English Magazine است. این مجله که به صورت ماهیانه منتشر می شود تلاش دارد زبانی را که افراد انگلیسی زبان در زندگی روزمره خود استفاده می کنند آموزش دهد.

رایگان
  • آشنایی با موضوعات روز دنیا و یادگیری اصطلاحات جدید
  • تقویت reading (مهارت خواندن)
  • PDF
  • Speaking Listening
  • بزرگسال
  • لغت و اصطلاحات
  • کتاب کمک آموزشی

یکی از این مجلات که در جهان خیلی محبوب و شناخته شده است مجله Hot English Magazine است. این مجله که به صورت ماهیانه منتشر می شود تلاش دارد زبانی را که افراد انگلیسی زبان در زندگی روزمره خود استفاده می کنند آموزش دهد. 

ارسال خبرنامه ی مستر کدر